Baznīcas Dienas Alūksnē

“Nāc un redzi!” Tas bija jāredz klātienē, jo Baznīcas dienas ir tās vienotības redzamā un izjūtamā daļa, kas ikdienā slīd garām. Pļaviņieši kopā ar daudziem citiem savu Baznīcu varēja redzēt, svinot ticības un vienotības dienas.

Svētceļojums Daugavas augštecē

(fotoalbums) Kopā ar kristīgās mācības skolotājiem un skolēniem, mācītāju Ēvaldu Bērziņu, Gostiņu un Unguru draudžu locekļiem devāmies svētceļojumā uz Daugavas augštecē esošajiem dievnamiem. Apstājāmies pie Jersikas pareizticīgo dievnama, apskatījām un piedalījāmies dievkalpojumā Līksnas Romas katoļu baznīcā. Apmeklējām Romas katoļu Sv. Pētera ķēdēs dievnamu Daugavpils centrā un tikāmies ar dekānu Madelānu, kurš mūs laipni uzņēma un … [Lasīt vairāk…]

Iesvētīti jauni Baznīcas locekļi

Vasarsvētkos luterāņu Baznīcai pievienojas daudzi jauni locekļi, kuri pirms tam ir mācīti kristīgās mācības pamatos. Pļaviņu draudzes dievnamā tie šoreiz bija pieci jauni Baznīcas locekļi: Liene Ozoliņa, Viesturs Ozoliņš, Arnis Kruglinskis, Ilze Samule, Kaspars Samuls.

Mūzikas skolas Lieldienu koncerts

Otrajās Lieldienās pļaviņieši bija aicināti uz Mūzikas skolas skolotāju un audzēkņu sagatavoto Kristus Augšāmcelšanās svētku koncertu Sv. Pētera baznīcā. Līdz ar pārējiem muzicētājiem klātesošos priecēja arī draudzes locekļi. Mūzikas skolas direktors Jānis Ludbergs izteica ierosmi šādus koncertus darīt par tradīciju Pļaviņu pilsētā.

Sarūpētas zāles

Tikšanās reizē Rīgā februārī. Māc. Ēvalds Bērziņš (no kreisās) un prāv. Gunārs Lazdiņš. Ar Indianapoles draudzes finansējuma palīdzību vairāki Pļaviņu draudzes locekļi, pēc mediķu izrakstītām receptēm, guva iespēju saņemt sev nepieciešamos medikamentus, kas dažkārt nav iespējams to dārdzības, kā arī strādājošo un pensionāru zemo ienākumu dēļ. Paldies LELBA prāvestam Gunāram Lazdiņam un Indianapoles latviešu draudzei!

Pļaviņās viesojās Rīgas iecirkņa prāvests

Atskatoties uz savu kalpošanu šeit pirms 13 gadiem, Pļaviņās viesojās Rīgas iecirkņa prāvests Erberts Bikše un viņa dzīvesbiedre Rute Bikše. Tikšanos skanīgāku darīja Rīgas Jēzus draudzes bazūņu koris, kas bija atbraukuši līdzi prāvestam. Dievkalpojumā kalpoja arī LELB evaņģēlists Edvīns Vilks, kurš turpmāk vienu reizi mēnesī vadīs dievkalpojumu Pļaviņās.

Skolēni apmeklē dievnamu

Novadpētniecības nometnes dalībnieki, skolotājas Guntas Grandānes rosināti un vadīti, apmeklēja Pļaviņu Sv. Pētera luterāņu draudzes dievnamu. Tikšanās reizē ar mācītāju Ēvaldu Bērziņu skolēni iepazinās ar luterāņu draudzes dievkalpošanu, draudzes vēsturi Stukmaņos un Pļaviņās, kā arī ar dievnama tapšanu un pastāvēšanu nu jau 93 gadus. Ar lielu interesi pusaudži un jaunieši aplūkoja dievnama sirdi – altāri … [Lasīt vairāk…]