Katehēze

ir ticības mācības pamatu apgūšana jautājumu un atbilžu formā, mūsdienās – arī brīvā stāstījumā.
Katehisms jeb katķisms – latīņu catechismus < sengrieķu katēchēsis ‘pamācība’.
Katehēts – ticības mācības pamatu skolotājs.
Katehūmens – tas, kurš gatavojas kristīties un/vai iesvētīties.

Kathēzes mērķis – kristīt un/vai iesvētīt par Baznīcas locekli, sagatavot un vadīt kristīgā dzīvē kā Kristus pavēlējis: “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt 28,19-20)

Izlasāmā literatūra:

JAUNĀ DERĪBA (Bībele internetā)

MilestibaPatiesibaZelastibaMĪLESTĪBA, PATIESĪBA UN ŽĒLASTĪBA (lejuplādēt)
Kristīgais katehisms A.D. 2000
Pērs Anderss Grunnans

Grāmatas pamatā ir Mārtiņa Lutera “Mazais katehisms”. Grāmatas autors, jaunais zviedru teologs P.A. Grunnans, sniedz mūsdienīgus komentārus katrai katehisma sadaļai. Grāmata ieteicama gan kā materiāls iesvētes mācībai, gan kā pašizglītošanās līdzeklis, kas sniegs aizvien jaunus ieskatus katehisma vienkāršā teksta neizsmeļamajos dziļumos.

Avots: http://www.lmf.lv

Ieteicamā literatūra:

BoGircs_LielieMeliUnLielaPatiesibaLIELIE MELI UN LIELĀ PATIESĪBA (lejuplādēt)
Bo Gīrcs

Luterisma mantojuma fonds izdod zviedru bīskapa Bo Gīrca grāmatas „Lielie meli un lielā patiesība” otro izdevumu. Nepilna pusgada laikā pirmais izdevums tika „izķerts”, tāpēc ar prieku paziņojam par šo otro izdevumu.
Šī jau ir trešā grāmata (pirmās divas bija „Dieva āmurs”, „Kristus baznīca”), kura būs pieejama Latvijas lasītājam. Šajā grāmatā autors aplūko dažādus iebildumus, kuri ir vērsti pret kristīgo ticību no ateistu un sekulāro humānistu viedokļa, tos atspēkodams. Tādējādi šī grāmata ir ierindojama kristīgās apoloģētikas grāmatu sarakstā, kura lasītājam vienkāršā valodā un veidā, sniedz padomus sarunai ar ateistiem un citiem „neticīgajiem”. Tajā pašā laikā cauri visai grāmatai vijās „augšāmcelšanās tēma”, kura ir mēģināta atspoguļot uz grāmatas vāka.

Avots: http://www.lmf.lv